ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ


Ανακοίνωση μη υλοποιήσιμων Σχεδίων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πρόσφατα ανακοίνωσε το τροποποιημένο Σχέδιο Στήριξης για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για Ίδια Κατανάλωση, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 02 Απριλίου 2024. Σκοπός του είναι να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για αύξηση της συνεισφοράς από ΑΠΕ, μέσω της προώθησης της εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιοκατανάλωση, καθώς και στη μείωση του κόστους ενέργειας για τους καταναλωτές. Το Σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις στις ακόλουθες Κατηγορίες:

 • Κατηγορία A – Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο του
  συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering)
 • Κατηγορία Β – Συστήματα ΑΠΕ συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο του συμψηφισμού
  λογαριασμών (net-billing)
 • Κατηγορία Γ – Αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ μη ενωμένα με το δίκτυο
 • Κατηγορία Δ – Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο του εικονικού
  συμψηφισμού μετρήσεων (virtual net-metering)
 • Κατηγορία Ε – Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο του εικονικού
  συμψηφισμού λογαριασμών (virtual net-billing)

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ) στηρίζει από την πρώτη στιγμή εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου, πιστεύοντας ακράδαντα ότι θα εξυπηρετήσει το σκοπό του. Ωστόσο, ο ΣΕΑΠΕΚ έχει διαχρονικά εκφράσει πολλοστές φορές στους αρμόδιους φορείς τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των Κατηγοριών εικονικού συμψηφισμού (Κατηγορία Δ και Κατηγορία Ε), λαμβάνοντας υπόψιν τις προκλήσεις και τις αδυναμίες του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας.

Μεταξύ άλλων, κύρια ανησυχία του Συνδέσμου είναι ότι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας στις πλείστες περιοχές είναι κορεσμένο και η εφαρμογή των Κατηγοριών εικονικού συμψηφισμού είναι δύσκολη μέχρι και ανέφικτη. Ως εκ τούτου, ακόμα και εκεί που υπάρχει η πιθανότητα έκδοσης Όρων Σύνδεσης από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, οι Όροι έχουν περιορισμούς με έντονο οικονομικό αντίκτυπο.

Αν και οι Κατηγορίες αυτές έχουν συμπεριληφθεί στο τροποποιημένο Σχέδιο, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή τους, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις και προσδοκίες στους δυνητικούς δικαιούχους σε μια περίοδο όπου παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις και νοικοκυριά για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ, με σκοπό τη μείωση του κόστους ενέργειας.

Ο ΣΕΑΠΕΚ καλεί τους αρμόδιους φορείς να αναλογιστούν τη βαρύτατη ευθύνη που φέρουν για σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση, καθώς και την υποχρέωση για έκδοση Σχεδίων που πρωτίστως εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων και συνάμα είναι ρεαλιστικά και πλήρως εφαρμόσιμα.